• instagram
  • instagram

Ähtäri Zoo

Ähtäri Zoo invigdes den 17 juni 1973 och är Finlands äldsta naturenliga djurpark. Djurparken uppstod på initiativ av Etseris kommundirektör Väinö Jaakkola och det första djuret i parken var en älg vid namn Köpi. I dag finns det över 50 djurarter i parken, varav björnarna är de mest kända. De flesta djuren är arter som är typiska för barrskogsbältet. Alltsedan det grundades har syftet med Ähtäri Zoo varit att skapa rymliga och naturliga levnadsförhållanden för djuren i parken. Därför finns det främst arter som påträffas i barrskogsbältet på den norra halvan av jordklotet. Området är 60 hektar stort och innefattar varierande terräng och vegetation. Det har därför skapat förträffliga förutsättningar för att förverkliga den Europeiska djurparksföreningens (European Association of Zoos and Aquaria, EAZA) grundläggande idéer om hur uppfödda djur ska skötas. Dessutom hör det till en av djurparkernas och djurgårdarnas viktigaste uppgifter att känna till djurarter och natur och sprida den kunskapen.

Det internationella arbetet för att skydda djurarter är en viktig aspekt av verksamheten i djurgårdar. Syftet med djurparker är att sörja för utrotningshotade djur och deras genbank. Genom samarbete mellan djurparker har man lyckats bevara en stor mängd arter som i annat fall redan skulle ha dött ut. Flodillern är ett bra exempel på en art som redan dött ut i Finland men som man för första gången lyckats få att föröka sig i Ähtäri Zoo.

I praktiken syns det internationella skyddsarbetet exempelvis i form av utbyte av djur mellan djurparker. Utbytena sker i Europa mellan djurparker som är medlemmar i Europeiska djurparksföreningen. Genom utbytena och forskningsarbete upprätthåller djurparker i Europa och i världen med gemensamma ansträngningar livskraftiga stammar.

Ett viktigt element i skyddsarbetet och Ähtäri Zoos verksamhet är också guide- och undervisningsaktiviteterna. Syftet med undervisningen är framför allt att få människor att värdesätta arter med över tusen år långa anor.

MetsäpeuraLIFE

Ähtäri Zoo deltar i projektet MetsäpeuraLIFE med fokus på skogsrenen. Ett av projektets viktigaste mål är att återföra arten till det område där den ursprungligen förekommit i södra Suomenselkä. Skogsrenen hör till Finlands ursprungliga fauna, men på 1800-talet utrotades den nästan på grund av jakten. Stammen bevarades enbart i det ryska Karelen, varifrån den småningom spred sig tillbaka till Finland i mitten av 1900-talet. I dagsläget finns det omkring 2 000 individer i Finland.

Det pågående projektet syftar till att stärka den naturliga skogsrenstammen genom att återföra uppfödda individer till naturen. Skogsrenarna placeras först i inhägnader där de får vänja sig och sedan i nationalparkerna i Lauhanvuori och Seitseminen. I inhägnaderna över sig renarna i överlevnad i naturen under övervakning av människan och skyddade mot rovdjur. Djurparkerna spelar en betydande roll för projektet eftersom nästan alla stamdjur i dessa inhägnader har fötts i djurparker.

Under 2019 ska man försöka återföra de första individerna till naturen. Förhoppningen är att det efter deras femåriga vistelse i inhägnaden i vardera nationalparken ska finnas en skogsrenstam med några tiotal individer, som med tiden blir fler. Under projektet stärks också Etseris lilla renstam i Karstula. MetsäpeuraLIFE-projektet pågår i sju år (2016–2023). Under den här perioden ligger fokus såväl på återförandet av individer till naturen som på åtgärder som stärker stammen och stöder dess spridning samt på uppföljning av skogsrenstammens utveckling. Under projektet kommer till exempel skogsrenens livsmiljöer att iståndsättas och anvisningar att utarbetas för hur skogsägare kan beakta skogsrenen vid bruket av ekonomiskogar.

 

Mer information om projektet finns på: www.suomenpeura.fi

 

 

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot